FANPAGE Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định https://www.facebook.com/cdvhntdlnd

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thứ sáu - 08/09/2017 05:48
        UBND TỈNH NAM ĐỊNH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL
 
 
Số: 800/TB-TCĐVHNT&DL               
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
 
                  Nam Định, ngày 4 tháng 8 năm 2017
 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức tuyển dụng viên chức chuyên môn năm 2017

  

          Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
          Căn cứ  Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
          Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Công văn số 324/UBND-VP8 ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định;
          Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Nam Định thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức chuyên môn  năm 2017 như sau:
           I. Quy định chung:
          Tuyển những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy có trình độ ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện theo quy định của luật viên chức, cụ thể:
          Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
          - Có quốc tịch Việt Nam;
          - Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính từ ngày ký thông báo tuyển dụng;
          - Có đơn đăng ký dự tuyển;
          - Có lý lịch rõ ràng;
          - Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
          - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước ngày thông báo tuyển dụng. Đối với người có hộ khẩu thường trú tỉnh ngoài, yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Giỏi hệ chính quy, hoặc có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển (trước đó phải tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành) ;
          - Trình độ Ngoại ngữ : Có chứng chỉ Ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 2 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Theo khung 6 bậc quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014). Trường hợp chưa có loại chứng chỉ này thì tạm thời thay thế bằng chứng chỉ trình độ B như trước đây hoặc chứng chỉ tương đương trở lên.
          Không yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ đối với người có bằng Cao đẳng ngoại ngữ trở lên (thuộc một trong năm thứ tiếng nêu trên).
          - Trình độ tin học : Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014). Trường hợp chưa có loại chứng chỉ này thì tạm thời thay thế bằng chứng chỉ trình độ B như trước đây hoặc chứng chỉ tương đương trở lên.
          Không yêu cầu có chứng chỉ tin học đối với người có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
          - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với người không tốt nghiệp ngành sư phạm.
          * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
          - Mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bị hạn chế về hành vi dân sự.
          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
          II. Chỉ tiêu, yêu cầu đối với từng vị trí tuyển dụng và chức danh nghề nghiệp cần tuyển
          * Tổng chỉ tiêu tuyển dụng : 05 chỉ tiêu
          * Yêu cầu cụ thể theo từng vị trí việc làm cần tuyển :
 - 01 chỉ tiêu ngành/chuyên ngành Du lịch yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Văn hóa Du lịch.
           - 02 chỉ tiêu ngành/chuyên ngành  Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc.
           - 01 chỉ tiêu ngành/chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch yêu cầu tốt nghiệp  Đại học chính quy chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch
          - 01 chỉ tiêu ngành/chuyên ngành Giáo dục thể chất yêu cầu tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Giáo dục thể chất.
           III. Hình thức và nội dung tuyển dụng :
          1. Hình thức tuyển dụng : Thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ, hình thức tuyển dụng bao gồm :
            1. Xét tuyển đặc cách.
            2.  Xét tuyển
           (Ưu tiên xét tuyển đặc cách trước, sau đó nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện xét tuyển)
          2. Nội dung tuyển dụng:
          2.1. Đối với xét tuyển đặc cách
          a) Đối tượng xét tuyển đặc cách : Ưu tiên tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển đối với những người đủ điều kiện dự tuyển và thuộc các đối tượng sau :
          + Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại xuất sắc, loại giỏi có ngành, chuyên ngành đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển.
          + Người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (trước đó phải tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành); trường hợp sau khi tốt nghiệp đó cú thời gian cụng tỏc thỡ phải cụng tỏc trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hỡnh sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.
          b) Nội dung xét tuyển đặc cách : Theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV
          - Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp.
          - Phần sát hạch : Người dự tuyển được xét đặc cách phải kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Cụ thể : Thực hiện thông qua 01 tiết giảng trên lớp trong chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu đối với từng vị trí tuyển dụng và chức danh nghề nghiệp cần tuyển của nhà trường.
         
          c) Xác định người trúng tuyển : Là người đủ điều kiện dự tuyển, có điểm sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100), tính từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của từng vị trí tuyển dụng. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì vận dụng ưu tiên theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
          2.2. Đối với xét tuyển 
          a) Đối tượng xét tuyển : Là những người đủ điều kiện dự tuyển nhưng không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách nêu trên.
          b) Nội dung xét tuyển : áp dụng quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, thực hiện nội dung xét tuyển đối với người dự tuyển như sau :
          - Xét kết quả học tập, bao gồm : Điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển ;
          - Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể : Thực hiện thông qua 01 tiết giảng trên lớp trong chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu đối với từng vị trí tuyển dụng và chức danh nghề nghiệp cần tuyển của nhà trường.
          c) Cách tính điểm :
          - Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
          - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển ở trình độ, chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
          - Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
          - Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
          - Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp (hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp đào tạo theo hệ thống tín chỉ), điểm kiểm tra, sát hạch.
          d) Xác định người trúng tuyển : Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây :
          - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra, sát hạch (chưa nhân hệ số 2), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên ;
          - Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng (chỉ tiêu còn lại sau khi đã trừ chỉ tiêu tuyển đặc cách – nếu có) của từng vị trí việc làm cần tuyển.
          - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là  người trúng tuyển ; nếu điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch hội đồng quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 điều 13 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.
          IV.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
          1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu quy định. Hồ sơ gồm:
          - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.
          - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
          - Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
          - Bản sao giấy khai sinh.
          - Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp đồ sơ.
          - 02 phong bì có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận).
          - 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại còn giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
           * Lưu ý: Khi nộp hồ sơ người dự thi mang theo bản gốc các văn bằng chứng chỉ để đối chiếu kiểm tra.
          2. Thời gian nhận hồ sơ và đăng ký dự tuyển:
          - Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng được thực hiện trong giờ hành chính vào tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ) bắt đầu từ ngày 8/9/2017 và kết thúc nhận hồ sơ vào 17 giờ ngày 28/9/2017.
          - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định – số 128 Trần Huy Liệu, TP Nam Định.
          * Lưu ý:
          - Người dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển.
          - Hồ sơ của người dự tuyển nếu kiểm tra không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách hoặc hủy bỏ kết quả dự tuyển.
          - Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự tuyển.
          - Kết quả tuyển dụng không được bảo lưu cho các kỳ tuyển dụng sau.
          - Các thông tin về tuyển dụng, xét tuyển được thường xuyên cập nhật trên website của trường: http://cdvhntdlnd.edu.vn.
          V. Phí dự tuyển:
Mỗi người dự tuyển nộp 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) để phục vụ công tác xét tuyển.
Thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng viên chức năm 2017 xin liên hệ:  phòng Tổ chức - Hành chính trường Cao đẳng VHNT & DL Nam Định - SĐT: 0228 3660 261.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trường Cao đẳng VHNT & DL Nam Định, đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường và Đài phát thanh tỉnh Nam Định.

 Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
    - Sở Nội vụ;
    - Đài phát thanh truyền hình Tỉnh;
    - Trang TT điện tử SNV, trường CĐ;
    - Lưu VT.                            
                                                                                              
 
                                                                                                                                    Th.s Trần Hải Minh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đường dẫn
Liên kết đào tạo
Văn bản mới

PTS2023

Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2023

Lượt xem:752 | lượt tải:220

129/QĐ-TCĐVHNT&DL

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:0

2222/QĐ-TTg

Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:448 | lượt tải:0

15/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT

Lượt xem:1030 | lượt tải:280

05/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH

Lượt xem:1033 | lượt tải:262
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm97
  • Hôm nay13,188
  • Tháng hiện tại335,656
  • Tổng lượt truy cập8,193,628
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây