FANPAGE Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định https://www.facebook.com/cdvhntdlnd

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2020-2021

Thứ hai - 05/10/2020 07:41
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
                        Số:          /KH-CĐVHNT&DL                                             Nam Định, ngày  05 tháng 10 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2020-2021
 
          Thực hiện Công văn số 1400/SLĐTBXH-DN ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh – Xã hội về việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2020 – 2021.
          Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên (HSSV) trong năm học 2020-2021. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV năm học 2020 - 2021 cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích, yêu cầu
          1.1. Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm học 2020 – 2021 nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện;
          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV; các chế độ, chính sách đối với HSSV; khen thưởng, kỷ luật...giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.
          - Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; trang bị cho HSSV những kỹ năng mềm cơ bản để các em vững vàng bước vào môi trường học tập mới.
          1.2. Việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV phải được tiến hành nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú. Có trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và HSSV viết thu hoạch cuối đợt học.
 
 
          2. Nội dung
          - Quán triệt những nội dung cơ bản trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV.
          - Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;
          + Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.
          + Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.
          + Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.
          + Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng mội trường giáo dục an toàn, lành  mạnh, thân thiện; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 -2025”.
          + Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV
          + Các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác HSSV do cơ sở đào tạo ban hành.
          - Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
          - Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
          - Hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, vân nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp  cấp học bổng cho HSSV, tín dụng đào tạo. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và công tác phát triển Đảng.
          - Tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho HSSV; tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp: giới thiệu các chương trình phối hợp; kết nối với doanh nghiệp
           - Các nội dụng khác do nhà trường bổ sung, qy định, cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của các đơn vị:
1.1. Phòng Đào tạo chuẩn bị các nội dung:
          + Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, liên quan đến HSSV.
          + Các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác HSSV do cơ sở đào tạo ban hành.
1.2. Phòng công tác HSSV chuẩn bị các nội dung:
          + Các quy chế, quy định, chế độ chính sách, công tác HSSV
          + Các quy chế, quy định về công tác HSSV do nhà trường ban hành
          + Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng mội trường giáo dục an toàn, lành  mạnh, thân thiện; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 -2025”.
          + Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.
          - Tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho HSSV; tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp: giới thiệu các chương trình phối hợp; kết nối với doanh nghiệp
           - Các nội dụng khác do nhà trường bổ sung, qy định, cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
1.3. Khoa Kiến thức cơ bản (giảng viên môn Pháp luật):
          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;
          + Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.
          + Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.
1.4. Đoàn thanh niên:
           Quán triệt những nội dung cơ bản trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV.
          - Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
          - Hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, vân nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp  cấp học bổng cho HSSV, tín dụng đào tạo. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và công tác phát triển Đảng.
1.5. Bộ phận Y tế
          - Phối hợp, phổ biến các quy định về công tác y tế học đường. Đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và quản lý sức khỏe cho HSSV; công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh tật trong Nhà trường; phối hợp giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm Y tế.
          - Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong giai đoạn mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tuyên truyền trong HSSV nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng nhà trường, trong cộng đồng.
1.6. Giáo viên chủ nhiệm:
          - Trực tiếp tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn cho HSSV lớp mình những nội dung đã được xác định trong kế hoạch.
          - Tổ chức cho HSSV lớp mình đăng ký các cam kết, viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của từng HSSV bằng hình thức cho điểm và nhận xét kết quả học tập của từng HSSV.
          - Tổng hợp kết quả sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV lớp mình báo cáo BGH thông qua phòng Công tác HSSV.
1.6. Đối với HSSV 
          - Có mặt đầy đủ, học tập nghiêm túc, ghi chép toàn bộ các nội dung cơ bản đã được học tập.
          - Sau khi học tập và quán triệt tất cả học sinh, sinh viên đều phải viết bài thu hoạch, nộp cho giáo viên chủ nhiệm (Kết quả sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên là cơ sở, và tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trong năm học).
          Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp trong toàn Trường để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (b/c);
- Các khoa;
- GVCN;
- Website Trường;
- Lưu: VT, HSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Thúy Hoa
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đường dẫn
Liên kết đào tạo
Văn bản mới

PTS2023

Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2023

Lượt xem:757 | lượt tải:221

129/QĐ-TCĐVHNT&DL

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lượt xem:558 | lượt tải:0

2222/QĐ-TTg

Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:457 | lượt tải:0

15/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT

Lượt xem:1037 | lượt tải:281

05/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH

Lượt xem:1039 | lượt tải:262
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay81
  • Tháng hiện tại392,244
  • Tổng lượt truy cập8,250,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây